видео материал от интервюто на Вики
за "Аз Жената" online издание